Algemene voorwaarden Van Vondel Media  

 

Artikel 1 Definities  
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 

Opdrachtnemer: Van Vondel Media  
Opdrachtgever: De wederpartij van Van Vondel Media  
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Van Vondel Media te bepalen werkzaamheden die door de Van Vondel Media verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. 

Artikel 2 Algemeen 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Van Vondel Media en opdrachtgever(s), waarop Van Vondel Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Van Vondel Media, waarbij derden betrokken worden. 
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 

Artikel 3 Offertes 
1. Offertes van Van Vondel Media zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Van Vondel Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Van Vondel Media is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 
3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Vondel Media er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Vondel Media anders aangeeft. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Vondel Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking 
Opdrachtgever verstrekt Van Vondel Media tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 
1. Van Vondel Media voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Van Vondel Media het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 
3. Van Vondel Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan. 
4. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn. 
5. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen. 
6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Vondel Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
7. Als door Van Vondel Media of door Van Vondel Media ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk 
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Van Vondel Media de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Van Vondel Media mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. 
2. In afwijking van lid 1, brengt Van Vondel Media geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Van Vondel Media kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn 
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaaldewerkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Van Vondel Media dus schriftelijk in gebreke stellen. 

Artikel 8 Tarieven 
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Van Vondel Media zijn tarief vast volgens zijn uurtarief. 
2. In het tarief van Van Vondel Media zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent Van Vondel Media voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Van Vondel Media volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Van Vondel Media alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever. 
3. Bedragen zijn exclusief BTW. 
4. Als Van Vondel Media met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Van Vondel Media niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
5. Van Vondel Media mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. 
Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Van Vondel Media de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet. 
6. Van Vondel Media zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten. 
7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Van Vondel Media geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Van Vondel Media genoemde ingangsdatum van de verhoging. 

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 
1. Betaling dient binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Van Vondel Media het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever. 
3. Van Vondel Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Vondel Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Vondel Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Van Vondel Media op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Van Vondel Media geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Van Vondel Media totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen. 
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren. 
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever Van Vondel Media daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen. 
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven. 
5. De door Van Vondel Media geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt. 
6. Wil Van Vondel Media zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Vondel Media – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Van Vondel Media zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen. 

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Van Vondel Media . De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Van Vondel Media er adequaat op kan reageren. 
2. Als een klacht terecht is, verricht Van Vondel Media de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Van Vondel Media aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15. 

 

Artikel 12 Opzegging 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Vondel Media , zal Van Vondel Media in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van Vondel Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Vondel Media anders aangeeft. 

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding 
1. Van Vondel Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien 

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst 
 • Van Vondel Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
 • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Van Vondel Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
 1. Voorts is Van Vondel Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Vondel Media kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Vondel Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Vondel Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. Indien Van Vondel Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van Vondel Media op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Van Vondel Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
  5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 

Van Vondel Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Als Van Vondel Media aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Van Vondel Media de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen. 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Van Vondel Media een inspanningsverplichting. Indien Van Vondel Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen. 
3. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Van Vondel Media is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
4. Van Vondel Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Vondel Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Vondel Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Vondel Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. Als Van Vondel Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Vondel Media beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur van Van Vondel Media staat vermeld of tot het bedrag van de door de assuradeur van Van Vondel Media in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Vondel Media of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
7. Opdrachtgever vrijwaart Van Vondel Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Van Vondel Media . 
8. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Van Vondel Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 
9. De aansprakelijkheid van Van Vondel Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Van Vondel Media onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Van Vondel Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 

 

Artikel 16 Social mediabeheer 

 1. Van Vondel Media biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Klant.
 2. Van Vondel Media meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.
 3. Op haar website geeft Van Vondel Media vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
 4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Van Vondel Media is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.
 5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor onbeperkte tijd. Het social mediabeheer kan maandelijks door Klant worden opgezegd voor de 21e dag van de voorgaande kalendermaand.
 6. Uiterlijk voor de 21e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Van Vondel Media werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Van Vondel Media aangeleverd te hebben.
 7. Van Vondel Media ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.
 8. In de laatste week van de kalendermaand levert Van Vondel Media een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.
 9. Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Van Vondel Media zal verwerken.
 10. Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Van Vondel Media geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

 

Artikel 17 Content aanleveren door klant

  1. Van Vondel Media is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. Van Vondel Media biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
  2. Klant vrijwaart Van Vondel Media voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.
  3. Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
  4. Van Vondel Media heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Van Vondel Media:
   1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
   2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
   3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
   4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
   5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;
   6. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
   7. op enig andere wijze door Van Vondel Media indiscreet of incorrect wordt bevonden.

   

  Artikel 18 Vrijwaringen 
  Opdrachtgever vrijwaart Van Vondel Media voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Vondel Media toerekenbaar is. Indien Van Vondel Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van Vondel Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Vondel Media , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Vondel Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

   

  Artikel 19 Overmacht 
  1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd dooromstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
  2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Vondel Media geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van Vondel Media , ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 
  3. Van Vondel Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
  4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
  5. Is Van Vondel Media op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

   

  Artikel 20 Geheimhouding 
  1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. 
  2. Moet Van Vondel Media volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan. 

   

  Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten 
  Van Vondel Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van Vondel Media heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

   

  Artikel 22 Geschillen 
  1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. 
  2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

   

  Artikel 23 Toepasselijk recht 
  Op elke opdracht tussen Van Vondel Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. 

   

  Artikel 24 Wijzigingen 
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Van Vondel Media staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.